preloader

Privatumo politika

 

 1. Politikos paskirtis, pagrindinės sąvokos
  Šia asmens duomenų apsaugos politika (toliau – Politika) Medžio karma (toliau – Bendrovė) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir yra įsipareigojusi gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Duomenų subjektai mums patiki savo asmeninę informaciją ir mes esame atsakingi už tai, kad kiekvieną dieną dirbdami pateisintume jų pasitikėjimą.
  Todėl šia privatumo Politika:
  – apibrėžiamas Bendrovės įsipareigojimas ir atsakomybė, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
  – paaiškinama, kaip Bendrovė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
  – informuojami duomenų subjektai apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.
  Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis, laikomės Europos Parlamento ir Tarybos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
  Privatumo Politika taikoma tais atvejais, kai asmuo naudojasi Bendrovės paslaugomis, lojalumo programa, duoda sutikimą gauti reklaminius pranešimus, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėje www.medistau.lt. Privatumo Politika netaikoma tais atvejais, kai naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi per nuorodas esančias Bendrovės interneto tinklalapyje.
  Kilus klausimų, pastebėjimų ar komentarų dėl privatumo Politikos, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu: medzio.karma@gmail.com ar telefonu Nr. +370 67735357
  1.1 Pagrindinės Politikoje vartojamos sąvokos:
  1.1.1. duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio duomenis Bendrovė tvarko;
  1.1.2  asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
  1.1.3 asmens  duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;
  1.1.4. duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys, pavyzdžiui, raštiškas, įskaitant elektroninėmis priemonėmis, arba žodinis pareiškimas. Tyla, iš anksto pažymėti langeliai arba neveikimas nėra laikomi sutikimu;
  1.1.5. duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Politikoje Bendrovė laikytina duomenų valdytoju;
  1.1.6  duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis;
  1.1.7 darbuotojas – asmuo, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį;
  1.1.8 priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
  1.1.9 tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;
  1.1.10 Bendrovės internetinis tinklalapis  – www.medistau.lt;
  1.1.11 Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
  1.1.12 kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.
  1.2 Šia Politika siekiama palengvinti duomenų subjektų naudojimąsi savo teisėmis.
  1.3 Ši Politika taip pat taikytina ir kitų duomenų subjektų (t.y. ne klientų ir ne darbuotojų), kurių asmens duomenis Bendrovė tvarko ar tvarkys ateityje, asmens duomenų apsaugai.
  1.4 Bendrovės tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  1.5 Interneto tinklalapyje asmens duomenys gali būti renkami:
  1.5.1 Bendrovės paslaugų teikimo (paslaugų užsakymui, apdorojimui, administravimui, įvykdymui, apmokėjimui, nuolaidų pritaikymui), kliento identifikavimui Bendrovės informacinėje sistemoje, kliento identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Bendrovės internetiniame tinklalapyje, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
  1.5.2 esant duomenų subjekto sutikimui, tiesioginės rinkodaros tikslais.
  1.6 Bendrovė Politikos 1.5 punkte nurodytais tikslais tvarko tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, adresas, telefono numeris.
  1.7 1.5.1. punkte nurodytų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrovės pareiga vykdyti sudarytą su duomenų subjektu sutartį ir/arba asmens duomenų subjekto prašymu (užsakymu) imtis veiksmų sutarčiai sudaryti.
  1.8 1.5.2 punkte nurodytų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų subjekto sutikimo davimas.
  1.9 Kai asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kada nemokamai nesutikti su tokiu asmens duomenų, panaikindamas savo sutikimą.
  2. Asmens duomenų tvarkymas
  2.1 ​​​​​​​Tvarkyti klientų asmens duomenis Bendrovėje, įskaitant jų perdavimą Politikos 2.2 punkte numatytiems tretiesiems asmenims, turi teisę tik darbuotojai. Kiekvienas darbuotojas privalo saugoti kliento asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų bei šių Taisyklių reikalavimų.
  2.2 ​​​​​​​Vykdant sudarytas Bendrovės paslaugų teikimo sutartis, Klientų asmens duomenys gali būti perduodami tik Bendrovės partneriams, Bendrovės vardu veikiantiems kaip duomenų tvarkytojai, kurie teikia siuntų pristatymo ir kitas su paslaugų sutarties vykdymu susijusias paslaugas (asmens duomenys atskleidžiami tik tokia apimtimi, kiek yra būtina atitinkamų paslaugų suteikimui). Klientų asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi sutartis, kuriose yra nuostatos dėl asmens duomenų perdavimo/teikimo, ir jei duomenų tvarkytojas užtikrina Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalaujamą perduodamų asmens duomenų apsaugą. Visais kitais atvejais klientų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
  2.3 ​​​​​​​Bendrovė laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria ji susipažino vykdydami pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.
  2.4 ​​​​​​​Asmens duomenų tvarkymo terminas: asmens duomenys tvarkomi tol, kol tampa nebereikalingi jų tvarkymo tikslams:
  2.4.1 ​​​​​​​klientų asmens duomenys renkami ir tvarkomi Bendrovės paslaugų teikimo tikslais (1.6.1. punktas) yra tvarkomi ne ilgiau kaip 10 metų nuo paskutiniojo užsakymo (pirkimo) įvykdymo;
  2.4.2 ​​​​​​​klientų asmens duomenys tvarkomi 1.6.2 punkte nurodytais tiesioginės rinkodaros tikslais, tvarkomi ne ilgiau nei iki sutikimo gauti reklamą panaikinimo (atšaukimo).
  2.5 Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.
  2.6 ​​​​​​​ Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Bendrovės įgaliotas darbuotojas.
  3. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka
  3.1 ​​​​​​​Duomenų subjekto teisės:
  3.1.1 ​​​​​​​žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje;
  3.1.2 ​​​​​​​susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  3.1.3 ​​​​​​​nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
  3.1.4 ​​​​​​​reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymą;
  3.1.5 ​​​​​​​reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė galioja esant vienam iš šių pagrindų:
  3.1.5.1 ​​​​​​​asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo renkami ar kitaip tvarkomi;
  3.1.5.2 ​​​​​​​duomenų subjektas atšaukia sutikimą, pagal kurį buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
  3.1.5.3 ​​​​​​​asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  3.1.5.4 asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės;
  3.1.6 ​​​​​​​teisę į duomenų perkeliamumą: duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
  3.1.6.1 ​​​​​​​duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi;
  3.1.6.2 ​​​​​​​duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
  3.2 ​​​​​​​Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai dėl galimai neteisėto jo asmens duomenų tvarkymo.
  3.3 ​​​​​​​Duomenų subjektas turi teisę įgalioti ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, kuri tinkamai įsteigta pagal Lietuvos Respublikos teisę ir kurios įstatais nustatyti tikslai atitinka viešąjį interesą, kuri veikia duomenų subjekto teisių bei laisvių apsaugos srityje, kiek tai susiję su jų asmens duomenų apsauga, jo vardu pateikti skundą ir jo vardu naudotis jam tam tikromis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytomis teisėmis.
  3.4 ​​​​​​​Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka:
  3.4.1 ​​​​​​​asmuo, siekdamas įgyvendinti 3.1. punkte nurodytas teises, turi pateikti Bendrovei rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis). Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti;
  3.4.2 ​​​​​​​pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę:
  3.4.2.1 ​​​​​​​jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Bendrovę – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
  3.4.2.2 ​​​​​​​jei prašymas pateikiamas paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją;
  3.4.2.3 ​​​​​​​jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
  3.4.2.4 ​​​​​​​jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašyti elektroniniu parašu;
  3.4.3 ​​​​​​​duomenų subjekto teisė nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įgyvendinama duomenų subjektui informavus apie savo nesutikimą Bendrovę elektroniniu paštu ir pateikus informaciją apie visas Bendrovės internetiniame tinklalapyje sukurtas savo paskyras, jei jos buvo sukurtos;
  ​​​​​​​3.4.4 jeigu duomenų subjektas turi savo paskyrą Bendrovės internetiniame tinklalapyje, peržiūrėti ir redaguoti Bendrovės internetiniame tinklalapyje pateiktą asmeninę informaciją ir savo kontaktinius duomenis gali apsilankęs savo paskyroje. Per savo paskyrą Bendrovės internetiniame tinklalapyje duomenų subjektas gali įgyvendinti ir savo teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
  3.5 ​​​​​​​Šios Politikos 3.4.1 punkte nurodytus prašymus nagrinėja Bendrovės įgaliotas asmuo. Prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.
  3.6 ​​​​​​​Pateikdamas prašymus pagal 3.4.1. punktą, duomenų subjektas neturėtų akivaizdžiai piktnaudžiauti savo teisėmis. Tuo atveju, jei duomenų subjektas piktnaudžiauja savo teise (pavyzdžiui kreipiasi į Bendrovę dėl informacijos apie tvarkomus jo asmens duomenis dažniau nei vieną kartą per šešis mėnesius), Bendrovė turi teisę reikalauti iš duomenų subjekto atlyginti administracinius kaštus, susijusius su tokių prašymų vykdymu.
  3.7 ​​​​​​​Į duomenų subjekto nesutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reaguojama nedelsiant, per įmanomai trumpiausią laiką. Kad asmens duomenys toliau nebūtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, privalo užtikrinti atsakingi už kompiuterių priežiūrą Bendrovės darbuotojai.
  4. Slapukai („cookies“) ir jų naudojimas
  4.1 ​​​​​​​Siekdami pagerinti kliento patirtį lankantis Bendrovės interneto svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kliento kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti kliento galimybę naršyti patogiau, teikti patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek aptarnavimą, tiek Bendrovės teikiamas paslaugas.
  4.2 ​​​​​​​Klientas naudodamasis interneto svetaine sutinka su Bendrovės taikoma slapukų naudojimo tvarka ir gali pasirinkti, ar nori priimti slapukus. Nesutikdamas, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu www.aboutcookies.orgarba www.google.com/privacy_ads.html.
  4.3 ​​​​​​​Informaciją, surinktą naudojant slapukus, naudojame šiais tikslais: funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui, paslaugų plėtrai, naudojimo analizei, tiksliniam rinkodaros orientavimui.
  5. Asmens duomenų saugumas
  5.1 ​​​​​​​Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  5.2 ​​​​​​​Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Bendrovė juos šalina nedelsdama.
  5.3 ​​​​​​​Bendrovės darbuotojai laikosi konfidencialumo principo, kaip tai numatyta Politikos 2.3 punkte.
  5.4 ​​​​​​​Bendrovės kompiuteriuose turi būti nuolat atnaujinama antivirusinė programa.
  5.5 ​​​​​​​Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju Bendrovė nepagrįstai nedelsdama ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai sužinojo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša priežiūros institucijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Jeigu priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą nepranešama per 72 valandas, prie pranešimo pridedamos vėlavimo priežastys.
  5.6 ​​​​​​​Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Bendrovė nepagrįstai nedelsdama praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui.
  6. Atsakomybė
  6.1 ​​​​​​​Duomenų subjektas privalo Bendrovei pateikti išsamius ir teisingus duomenų subjekto asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus asmens duomenų pasikeitimus.
  6.2 ​​​​​​​Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio tinklalapio funkcionavimas bus be jokių trikdžių ir kad jis bus visiškai apsaugotas nuo virusų. Bendrovė jokiu atveju neprisiima atsakomybės už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusius su Bendrovės internetiniame tinklalapyje prieinamos medžiagos, dokumentų naudojimu. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu tinklalapiu, yra gaunama išimtinai duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, todėl būtent duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą pačiam duomenų subjektui ar jo kompiuterinei sistemai.
  6.3 ​​​​​​​Bendrovė neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Bendrovės internetinės svetainės naudojimą.
  6.4 ​​​​​​​Jei nenurodyta kitaip, intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines teises) į Bendrovės internetinio tinklalapio turinį ir informaciją priklauso Bendrovei. Be išankstinio Bendrovės rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar bet kokiu kitu būdu naudoti bet kuria Bendrovės internetinio tinklalapio dalį. Draudžiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus, pažeidžiančius ar galinčius pažeisti Bendrovės intelektinės nuosavybės teises į internetinį tinklalapį, o taip pat prieštaraujančius sąžiningai konkurencijai.
  7 Baigiamosios nuostatos
  7.1 Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Bendrovės įgaliotas darbuotojas
  7.2 ​​​​​​​Ši Politika atnaujinama ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą.
  7.3 ​​​​​​​Politika skelbiama viešai Bendrovės internetiniame tinklalapyje. Bendrovės klientai su šia Politika supažindinami elektroninėmis priemonėmis.
  7.4 ​​​​​​​Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės internetiniame tinklalapyje dienos. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Bendrovės klientai ir toliau naudojasi internetine svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jie sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.​​​​​​​

 

PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pardavėjas – fizinis asmuo Dovilė Bazarė, registruotos buveinės adresas Smilgių g. 15, Bridai,  Šiaulių raj.
1.2. Medžio karma – medistau.lt – elektroninė / internetinė parduotuvė, esanti adresu www.medistau.lt
1.3. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (asmuo, sulaukęs pilnametystės ir kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka), nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą (išskyrus emancipacijos atvejus); juridinis asmuo, veikiantis per įgaliotą asmenį.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Pardavėjo banko sąskaita – LT604010051005335771, Luminor bankas.
1.6. Šios internetinės parduotuvės prekių pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.medistau.lt susijusios nuostatos.
1.7. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti el. parduotuvėje.
1.8. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą el. parduotuvėje medistau.lt, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad susipažino ir sutiko su Taisyklėmis, jas aiškiai suprato ir įsipareigoja šių Taisyklių laikytis.

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties galiojimas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – „Sutartis“) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs savo duomenis, pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir patvirtinęs, kad tinkamai susipažino su Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Pirkti“ (kas laikoma užsakymo pateikimu).
2.2. Sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai medistau.lt gauna patvirtinimą iš banko apie Pirkėjo atsiskaitymą už užsakytas prekes.
2.3. Kaskart pateikiant užsakymą sudaroma nauja pirkimo – pardavimo sutartis.
2.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, pataisyti ar pildyti Taisykles. Pirkėjui perkant Parduotuvėje medistau.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu.
2.5. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje. Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.
2.6. Sutartis yra laikoma įvykdyta, kai Pirkėjas gauna prekes ir už jas atsiskaito.

 1. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą), bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais internetinės prekybos tikslu, taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3.2. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, naudoti ir tvarkyti Taisyklėse numatytais tikslais visus Pirkėjo ir (ar) jo atstovo asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia medistau.lt, be to Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę perduoti Pirkėjo ir (ar) jo atstovo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba medistau.lt veiklos planavimui ir analizei.
3.3. Pažymėdamas el. parduotuvės tinklapyje lauką „Naujienlaiškis/ gaukite naujausius pasiūlymus“ ir (ar) užpildydamas užsakymą ir pažymėdamas lauką „Sutinku gauti pasiūlymus“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.
3.4. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
3.5. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie www.medistau.lt duomenų. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, medistau.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
3.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
3.7. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo – pardavimo sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui.

 1. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.medistau.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir atvejais.
4.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.medistau.lt, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų tinkamai laikytis.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja pateikti užsakyme pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu užsakymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, medistau.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą ir ištrinti duomenis. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingai nurodytus asmens duomenis ir nėra atsakingas už dėl to atsiradusią žalą Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsisakytas prekes, pristatymo paslaugą ir priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Pardavėjo dirbtuvėse (Smilgių g. 15, Šiauliai), privalo tai padaryti per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo paruošimo patvirtinimo pateikimo iš Pardavėjo.
4.6. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti teisingą pristatymo adresą.
4.7. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu nepagrįstai, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
4.8. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve www.medistau.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, kurios nurodytos www. medistau.lt, nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 1. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.medistau.lt teikiamomis paslaugomis.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą (Pirkėjo asmeninę informaciją, kuri nurodoma elektroninės parduotuvės registracijos metu).
5.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo įsigytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
5.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, tokiu atveju atsakomybė dėl nuostolių atlyginimo Pardavėjui netaikoma.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
5.6. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, veikimui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo sustabdyti, nutraukti ar apriboti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už nuostolius, kuriuos patirs Pirkėjas.
5.7. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.8. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
5.9. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų toliau naudojasi www.medistau.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

6. Prekių kainos, atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

6.1. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
6.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
6.2.1. atsiskaitymas naudojantis savo el. bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas, kai pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema pinigus Pirkėjas perveda į www.medistau.lt elektroninės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje;
6.2.2. atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, tiesiogiai iš savo banko sąskaitos, perveda pinigus į medistau.lt elektroninės parduotuvės banko sąskaitą (Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti išankstinės mokėjimo sąskaitos numerį; nenurodžius skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ tikslaus šios sąskaitos numerio, Pardavėjas  negarantuoja užsakymo įvykdymo), arba kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, pinigus banko skyriuje perveda į medistau.lt banko sąskaitą, sumoka prekybos ar spaudos kiosko kasoje;
6.2.3. atsiskaitymas kreditine banko kortele (Visa arba Mastercard) – tai išankstinis apmokėjimas, kai kortelės informacija perduodama bankui, kuris rezervuoja atitinkamą sumą kortelės turėtojo sąskaitoje ir atsiunčia atsakymą į autorizacijos prašymą kortelę priimančiam bankui, o kortelę aptarnaujantis bankas atitinkamą patvirtinimą persiunčia Pardavėjui.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant po užsakymo patvirtinimo, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas. Jei užsakymas neapmokamas per 5 darbo dienas, Pardavėjas pasilieka teisę jį atšaukti.
6.4. Sąskaita-faktūra siunčiama Pirkėjui el. būdu į registracijos metu nurodytą el. pašto adresą.

 1. Prekių kokybė

7.1. Visų el. parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.
7.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

 1. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.3. Prekių pristatymo būdai:
8.3.1. Lietuvoje:
(a) į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą – prekes pristato kurjeriai;
(b) atsiėmimas iš medistau.lt dirbtuvių Šiaulių raj. Bridų km.  – Pirkėjas ar jo atstovas atsiima prekes pas Pardavėją.

(c) galimas siuntimas per autobusų stotį arba pasirinktą paštomatą.
8.3.2. Į kitas valstybes:
(a) prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis „Lietuvos pašto“ paslaugomis;
(b) skubus pristatymas nurodytu Pirkėjo adresu – prekes Pirkėjui pristato DPD arba DHL kurjeriai.
8.4. Formuojant užsakymo krepšelį, prie kiekvienos prekės yra nurodomas prekių paruošimo išsiuntimui terminas. Jeigu siuntoje yra kelios prekės, siuntos paruošimo išsiuntimui laikas nurodomas pagal ilgiausią terminą. Taip pat, prekių krepšelyje, sudėjus užsakomas prekes, pasirinkus pristatymo būdą ir nurodžius adresą, yra nurodomas suminis siuntos pristatymo terminas (t.y. prekių paruošimo laikas + siuntos pristatymo terminas), per kurį siunta bus pristatyta Pirkėjui. Bet kuriuo atveju, prekės Pirkėjui išsiunčiamos tik po to, kai gautas apmokėjimas. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per užsakyme nurodytą terminą, ypač jei vėluoja Pirkėjo apmokėjimas, be to, prekių pristatymo terminas, priklausomai nuo valstybės ir pasirinkto pristatymo būdo, ar prekė yra sandėlyje ar ne, gali skirtis.
8.5. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama elektroninės parduotuvės „Prekių pristatymas“ skyriuje.
8.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force-majeure ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
8.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo patikrinti siuntą. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio, kokybės neatitikimus, privalo siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Kai Pirkėjas priima siuntą ir pasirašo siuntos lydinčiame dokumente (popieriniame arba elektroniniame manifeste) be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas.  medistau.lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų Pirkėjas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime. Jeigu dėl prekių trūkumų Pirkėjas siuntos nepriėmė, tokiu atveju kurjeris siuntą grąžiną Siuntėjui.
8.8. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant raštu informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija ar prekės nekokybiškos, bei pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.
8.9. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti siuntą arba kurjeris negali pristatyti siuntos dėl Pirkėjo kaltės, pinigai už siuntimo išlaidas nėra grąžinami.
8.10. Pirkėjas, pasirinkęs atsiėmimą dirbtuvėse (Smilgių g. 15, Bridai, Šiaulių raj.), įsipareigoja atsiimti užsakymą per 5 (penkias) darbo dienas. Jei per nurodytą terminą užsakymas neatsiimamas, Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti užsakymą.

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų tvarka.

9.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el.p.: medzio.karma@gmail.com nurodydamas grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastį, pateikti įsigijimo dokumentus. Prekę Pirkėjas gali grąžinti per 14 dienų nuo jos gavimo. Prekės privalo būti grąžinamos tiksliai tokios būklės, kokios buvo gautos – kokybiškoje pakuotėje, nepažeistos, Pirkėjo nesugadintos, nenaudotos, tos pačios komplektacijos ir nepraradusios savo prekinės išvaizdos.

9.3. Pardavėjas gavęs prekę ir įsitikinęs, kad prekė atitinka 9.2 p. nustatytus reikalavimus, įsipareigoja per 14 dienų grąžinti pinigus į Pirkėjo nurodytą sąskaitą, neskaitant pristatymo išlaidų. Kokybiškos prekės grąžinimas per kurjerį yra nemokamas; jei prekė grąžinama per pašto skyrių, el. parduotuvė siuntimo išlaidų neapmoka. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

9.4. Jeigu grąžinamos nekokybiškos prekės (prekė su gamykliniu defektu arba pažeista siuntimo metu), Pardavėjas įsipareigoja, informavęs Pirkėją el. laišku, šias prekes(-ę) pakeisti analogiškomis tinkamos kokybės prekėmis(-e). Jei Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9.5. Grąžinant nekokybišką prekę grąžinimo kaštus, taip pat pakartotinio prekės dėl jos trūkumų pristatymo išlaidas dengia Pardavėjas.

9.6. Prekės, pagamintos pagal Pirkėjo specialų užsakymą arba prekės, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms (pvz., individualios prekės, ant kurių yra išsiuvinėti, išgraviruoti kliento/pirkėjopageidaujami tekstai ar simboliai, ir kt.),negali būti grąžinamos ar keičiamos ir Pardavėjas neturi pareigos tokių prekių priimti.

9.7. Pirkėjui nesuteikiama teisė atsisakyti prekių ir Pardavėjas neturi pareigos priimti prekių, kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pvz., megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius; kūdikių drabužėlius; siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius; pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius; liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius, kt.).

9.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 1. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima visišką atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
10.2. Pirkėjas atsako už užsakymo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo užsakymo duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.
10.3. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
10.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.6. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl Pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

 1. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 1. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.2. Elektroninėje parduotuvėje nurodomi prekių bei įmonių pavadinimai gali būti prekės ženklai ir jų intelektinė nuosavybė yra ginama LR teisės aktų nustatyta tvarka.
12.3. Griežtai draudžiama be Pardavėjo raštiško leidimo kopijuoti ar kitaip platinti medistau.lt esančią informaciją.
12.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
12.5. Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima Bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

© 2022 Medžio karma